Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Như Thế Nào

Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

0 Comments

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, là một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa. Vậy nên ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là một trong những ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, thu hút đông đảo sự quan tâm của Phật tử. Hãy cùng Đạo Phật 247 tìm hiểu về ngày vía cũng như các nghi thức cúng vía Quan Thế Âm Bồ Tát nhé.

Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Là Ngày Nào?

Bạn đang xem Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát trong chuyên mục Nghi Thức của Đạo Phật 247

Ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những ngày lễ quan trọng, vào ngày này, các chùa chiền thường tổ chức nhiều hoạt động như lễ Phật, thuyết pháp, cầu nguyện, phóng sinh… nhằm tưởng nhớ công đức của Bồ Tát và cầu mong sự bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Trong năm, có ba ngày lễ quan trọng để tưởng nhớ công đức của Bồ Tát, đó là:

  • Ngày 19.2 âm lịch: Ngày vía Quan Âm đản sanh (ngày sinh).
  • Ngày 19.6 âm lịch: Ngày vía Quan Âm thành đạo (ngày Bồ Tát giác ngộ).
  • Ngày 19.9 âm lịch: Ngày vía Quan Âm xuất gia (ngày Bồ Tát từ bỏ cuộc sống thế tục để tu hành).
Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Là Ngày Nào?
Ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Là Ngày Nào?

Cứ đến những ngày này, Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đều hướng về ngày vía Quan Âm. Mọi người thường gọi chung những ngày này là ngày vía Quan Âm. Giải thích một cách dễ hiểu thì “vía” ý chỉ những ngày kỷ niệm của các vị Bồ Tát, các vị Thánh và các vị bề trên, là dịp để Phật tử bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu mong sự bình an, may mắn cho bản thân và gia đình.

Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát
Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

– Tiết nghi

Gióng chuông, đánh trống bát nhã (nếu có), chủ lễ dâng hương và khấn:

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ mông mênh, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần).

Xem thêm:  Bài Cúng Thí Thực Cô Hồn: Nghi Thức Và Cách Tiến Hành

– Tán Phật

Đấng Pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận!

– Lễ Phật

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới Đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập   Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát; Đại Thế Chí Bồ tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lễ)

– Tán hương

Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần).

– Tụng Chú Đại Bi

Chú Đại Bi (còn gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni) là bài kinh, câu thần chú Phật giáo Đại thừa căn bản minh chứng công đức của Đức Phật Quán Thế Âm (hay Quan Thế Âm Bồ Tát). Đây là thần chú quảng đại viên mãn, cứu khổ cứu nạn, cứu nhân độ thế, tiễu trừ tai ách.

– Tán Quan Âm

Quan Âm Bồ tát thánh linh thiêng, nhiều  kiếp tu nhơn đạo quả viên, muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng, sông mê qua lại một Từ thuyền. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần).

– Tụng bài lễ Thánh Đản (Ngày vía Quan Âm)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần), Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định,Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh.“Viên Thông” hiệu thánh, “Tự Tại” tên lành, Cứu khổ tầm thanh, Độ sanh tùy nguyện. Hôm nay đạo tràng khai diễn, Giờ này Thánh lễ cử hành, Kính dâng hoa giác đôi cành, Phụng hiến hương lòng một đảnh. Cúng dường Quan Âm vía Thánh, Lễ bái Bồ tát mẹ hiền, Ngửa mong Đại sĩ linh thiêng, Rủ ánh quang minh chứng giám!

Xem thêm:  Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh Phổ Biến Nhất

Chúng con còn nhớ rằng :Thuở xưa Chánh Pháp Minh Vương, Đời nay Quán Âm Bồ tát. Trợ Phật Di Đà Cực lạc, Tràng phan tiếp dẫn Tây thiên; Giúp thầy Thích thị Kỳ Viên, Thuyết pháp độ sanh Đông độ. Hiện ba hai (32) thân cứu khổ, Độ hai bảy (27) chướng nạn cầu! Đa phương diệu dụng nhiệm mầu, Nhất niệm thần thông hiển hiện. Nhơn gian gái trai biết tiếng, Thiên hạ già trẻ nghe danh. Phổ môn tụng niệm chí thành, Bát nhã thọ trì cung kính. Cành dương sái tịnh, Nước pháp tẩy trần; Gia hộ nhân dân Dắt dìu Phật tử. Tôn thờ khắp xứ,Tín ngưỡng mọi nhà; Công đức Phật bà,Vô biên bất tận!

Chúng con cũng tự nghĩ rằng: Sanh thời mạt vận, Sống kiếp hậu sanh, Đạo nghiệp khó thành, Chướng duyên dễ ngại, Tu hành giải đãi, Danh lợi tìm cầu. Vì vậy: Bể khổ còn sâu, Sông mê chưa cạn, Ba tai tám nạn, Sáu cõi ba đường. Bất trắc tai ương, Vô thường biến động, Hoài nghi kiếp sống, Hồi hộp cuộc đời, Khó hỏi đất trời, Dễ tin số mạng.

Do đó: Nếu không nhờ mẹ hiền cứu nạn, Không mong gì con dại thoát tai. Từ tâm cứu khổ mọi loài, Bi nguyện dắt dìu quảng đại. Trước đài một lòng lễ bái, Trên tọa muôn đức cảm thông. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần).

– Tán

Tay cầm cành liễu, Rửa sạch trần ai, Tham thiền nhập định bảo liên đài. Đầu đội đức Như Lai, Cứu độ muôn loài, Diệu Pháp Phổ Môn khai. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lễ).

– Tụng

Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm, Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm. Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối, Nghìn tay dắt dìu kẻ mê lầm. Vô vi phát khởi từ bi nguyện, Chân thật tuyên dương bí mật âm. Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện, Tiêu trừ tội chướng kết luân trầm. Long thiên các Thánh đồng gia hộ, Trăm nghìn Tam muôi nguyện tu tâm.

Thân được quang minh tâm trí tuệ, Thọ trì công đức thật cao thâm.Trần lao biển cả thề qua lại, Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm. Con nay xưng tụng nguyện qui y, Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được mắt trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được nhiều phương tiện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên thuyền Bát nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được giới định tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên núi Niết bàn.Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con vào Vô Vi thất.Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được thân pháp tánh.

Xem thêm:  Đăng Ký Quy Y Tam Bảo Ở Đâu? Nghi Thức Quy Y Tam Bảo

Nếu con đến núi đao, Núi đao tự đổ vỡ. Nếu con đến lửa nóng, Lửa nóng tự tàn rụi. Nếu con đến địa ngục, Địa ngục tự khô kiệt. Nếu con đến ngạ quỷ, Ngạ quỷ tự no đủ. Nếu con đến súc sanh,Súc sanh được trí tuệ. Nếu con đến Tu la, Tu la tự điều phục. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (10 lần).

– Tán

Cành dương nước phép, Rải khắp ba ngàn, Tánh không tám đức sạch trần gian, Pháp giới rộng thênh thang,Tội nghiệp tiêu tan, Lửa đỏ hóa sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát (3 lần).

– Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (hoặc kinh Phổ Môn và 12 hiệu Quan Âm Như Lai sau kinh).

– Hồi hướng

Vừa rồi bao nhiêu công đức, Bấy nhiêu hương hoa, Thành kính thiết tha, Nguyện xin cúng dường. Quán Âm liên hoa tọa thượng, Bồ Tát thánh đản lương thần, Duy nguyện ai lân, Thùy từ minh chứng.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lễ)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lễ)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lễ)

– Kết thúc, gióng chuông, lễ 3 lễ.

Lời Kết Về Lễ Vía Quan Âm

Lời Kết Về Lễ Vía Quan Âm
Lời Kết Về Lễ Vía Quan Âm

Ngày vía Quan Âm mang ý nghĩa quan trọng trong văn hóa tâm linh. Đây là dịp để mọi người bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu mong sự bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Khi thực hiện lễ vía Quan Âm, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện lòng thành kính với Bồ Tát.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu thêm về ngày vía Quan Âm, ngày vía Quan Âm là ngày nào? Hãy theo dõi Đạo Phật 247 để cập nhật những bài viết mới nhất về các vị Phật cũng như nghi thức của Phật giáo nhé!

Related Posts